Algemene Voorwaarden

Download de Algemene Voorwaarden van Lichtinbeeldfotografie

 

 • Definities

  • De fotograaf: LichtinbeeldFotografie, gevestigd te Teugenaarsstraat 40 5348 JD Oss. Vertegenwoordigd door Mireille Kuster
  • De klant, opdrachtgever of model: natuurlijke of rechtspersoon, zijn voogd of gemachtigde die de diensten van de fotograaf inhuurt ten einde een creatie uit te voeren in zijn opdracht.
  • De opdracht, producten of diensten: De fotoshoot, fotosessie, nabestellingen van digitale bestanden, foto afdrukken, albums, de online of offline diensten, alle werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft.
  • Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
  • Schriftelijk: per brief of per elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de opdrachtgever.
  • Webformaat: foto’s in lage resolutie (800 pixels lang) bestemd voor gebruik op internet, voorzien van een logo.
  • Hoge resolutie beelden of HR- foto’s of HR beelden: foto’s in het grootste mogelijke formaat, bestemd voor afdrukken. Deze mogen niet op het internet worden geplaatst.

 

 • Toepassing

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en de klant, evenals alle diensten, producten, aanbiedingen en offertes.
  • Bij het geven van een opdracht of het plaatsen van een bestelling gaat de klank automatisch en zonder voorbehoud akkoord met deze algemene voorwaarden.
  • Elke afwijking van deze algemene voorwaarden moet voorafgaandelijk schriftelijk worden goedgekeurd door de fotograaf.
  • Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door de fotograaf worden aangepast.

 

 • Prijzen

  • Alle prijzen zoals vermeld op de website, offerte en factuur zijn van toepassing.
  • De prijzen zijn uitgedrukt in euro incl. taksen en BTW, maar exclusief reiskosten.
  • Verplaatsing tot een straal van 20 km zijn steeds inbegrepen, voor de overige kilometers wordt 0.35 euro per afgelegde kilometer aangerekend.
  • Het bedrag op de rekening is altijd de som van de gekozen formule plus eventuele reiskosten.
  • De prijzen kunnen elk moment worden aangepast door de fotograaf. Wanneer een boeking heeft plaatsgevonden, blijft echter de prijs van boekingsdatum ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

 

 • Bestelling

  • Een fotoreportage, fotosessie of nabestellingen van foto’s kunnen geboekt worden via het contactformulier op de website,of via e-mail.
  • Bij het boeken dient de klant zijn exacte gegevens zoals naam, adres en e-mail adres te vermelden zodanig dat de fotograaf een correcte offerte kan opmaken.
  • De prijzen die van toepassing zijn, zijn prijzen die op dat ogenblik op de website vermeld staan. Eventuele reiskosten zitten niet bij de prijs inbegrepen.
  • De fotograaf en de klant maken een afspraak op een datum en locatie die beide schikt. Mocht de klant verhinderd zijn, kan de datum nog tot 1 week voor de reportage gewijzigd worden naar een nieuwe datum.
  • De fotograaf maakt een offerte op waaruit blijkt voor welke bedrag welke formule geleverd kan worden. De offerte heeft een geldigheid van 10 dagen.
  • Aanvaarding van dit aanbod geschiedt door het betalen van een voorschot van 20 % van het totale bedrag. De fotograaf zal de klant bij ontvangst een bevestiging sturen.
  • De bestelling is pas definitief na betaling van het voorschot. Bij fotoproducten en nabestelling is dit het hele bedrag.
  • Bij niet betalen van het voorschot (of volledige bedrag voor producten) komt de bestelling te vervallen.
  • Het voorschot dient tevens als annulatiekost: indien een fotoshoot of reportage geannuleerd wordt kan dit bedrag niet teruggevorderd worden.

 

 • Betaling

  • Door een bestelling te plaatsen gaat u automatisch akkoord met de betalingsvoorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle producten en diensten.
  • Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn van de factuur 14 dagen.
  • Het voorschot bedrag 20 % van de totaalprijs en dient binnen 14 dagen na de offerte betaald te worden, pas dan is de bestelling definitief. De fotograaf zal dan een bevestiging sturen naar de klant.
  • Het voorschot dient tevens als annulatiekost en kan niet meer worden terugbetaald.
  • Op de dag van de fotosessie of reportage ontvangt de klant een digitale factuur, deze is te betalen binnen de 14 dagen.
  • Wanneer de factuur niet volledig of niet op tijd wordt voldaan door de klant, worden er geen foto’s geleverd.
  • De fotoreportage of fotosessie en foto’s zijn een gepersonaliseerd product. Teruggave van geld is hierdoor helaas in geen enkel geval mogelijk.

 

 • Uitvoering

  • Bij het boeken van de fotograaf wordt geboekt vanwege de stijl. De fotograaf is vrij om zijn artistieke kennis en inzicht in de reportage toe te passen.
  • De fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in eigen stijl uitvoeren en verklaart, naar eigen normen, kwalitatieve opnames te maken.
  • De geleverde prestaties en diensten van de fotograaf zijn altijd een inspanningsverbintenis, doch geen resultaatverbintenis.

 

 • Annulering & Wijziging

  • Bij annulering door de klant wordt het volledige voorschot aangerekend, ongeacht de reden of tijdstip van de annulering. Er kan echter door de fotograaf een nieuwe datum voorgesteld worden zonder meerprijs.
  • Mocht de klant verhinderd zijn, kan de datum nog tot 1 week voor de reportage gewijzigd worden naar een nieuwe datum.
  • Bij hevige regen op de dag van een fotosessie kan de sessie worden verzet. De fotograaf en de klant zullen hierna samen naar een nieuwe datum zoeken.
  • Ingeval de overeenkomst door de fotograaf niet kan worden uitgevoerd wegens ziekte of ongeval, zullen de fotograaf en de klant in onderling overleg zoeken naar een gepast oplossing. Dit kan een nieuwe datum zijn, of voor evenementen (zoals huwelijk, begrafenis) zal de fotograaf helpen zoeken naar een andere beschikbare fotograaf die een gelijkwaardige stijl hanteert. De fotograaf verbindt er zich in dit geval toe het reeds ontvangen voorschot terug te betalen, doch zal geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn aan de klant.

 

 • Levering

  • De bestelling wordt pas geleverd nadat de betaling ervan werd ontvangen.
  • Het geleverde aantal foto’s varieert naar gelang de duur van de reportage en andere variabele, en kan dus niet vooral vastgelegd worden.
  • De levertijd voor fotoproducten kan per product verschillen. Indien gewenst kan de geschatte levertijd worden opgevraagd.
  • De fotograaf is vrij om zelf de selectie van de foto’s te maken na een fotoreportage. Deze worden vervolgens bewerkt volgens de stijl en inzicht van de fotograaf.
  • De klant kan geen beroep doen op de foto’s die volgens de fotograaf niet door de selectie zijn heen gekomen en ook niet op de onbewerkte foto’s
  • Andere bewerkingen (bv zwart-wit) van de geselecteerde foto’s kunnen in overleg verkregen worden op aanvraag indien dit past bij de stijl van de fotograaf.
  • Na de fotosessie of reportage ontvangt de klant de foto’s op webformaat. De foto’s in webformaat zijn voorzien van een logo en kunnen gebruikt worden voor op sociale media, maar zijn niet bestemd om af te drukken.
  • Een online galerij met foto’s in webformaat met logo zijn steeds in de prijs inbegrepen.
  • Uit deze galerij kan de klant de foto’s kiezen in die hij graag ontvangt in HR Hoge resolutie. Het aantal foto’s waar de klant recht op heeft, varieert per formule en is op voorhand vastgelegd.
  • Hoge Resolutie foto’s zonder watermerk mogen niet gepubliceerd worden op sociale media of elders op internet, mits gebruikerslicentie is afgegeven voor commerciële/PR doeleinden
  • Zowel de foto’s in webformaat als de foto’s in hoge resolutie mogen in geen geval door iemand anders als de fotograaf worden bewerkt. Hieronder valt ook het bijsnijden, omzetten in zwart-wit of sepia, toevoegen van tekst of filters (vb. instagramfilters)
  • De klant dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie op sociale media kanalen of elders op het internet.
  • De fotograaf bewaart de foto’s gedurende minstens 90 dagen te tellen vanaf het afleveren van webbestanden. Nabestellingen dienen voor het verstrijken van deze periode plaats te vinden.

 

 • Publicatie & portretrecht

  • Bij het boeken van een fotoreportage geeft de klant de fotograaf toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals blog, portfolio, nieuwsbrief, sociale media, eigen gebruik, drukwerk en eventuele toekomstige activiteiten.
  • De fotograaf heeft het recht de foto’s te gebruiken voor tentoonstellingen en/of fotowedstrijden en publicaties in print en op het internet.
  • Indien de klant geen toelating verstrekt tot dit recht moet de klant de fotograaf hiervan op de hoogte stellen vóór aanvang van de fotosessie.

 

 • Auteursrecht & recht tot reproductie

Wet van 30 juni 1994: auteursrecht en de naburige rechten

 • De fotograaf behoudt de auteursrechten op alle werken die zij voor de opdrachtgever uitvoert. De opdrachtgever bevestigt dat hij geen aanspraak kan maken op het copyright en het auteursrecht van de foto’s.
 • Het model en het promotiebureau of de promotionele website verbinden zich ertoe de naam van de fotograaf te vermelden bij iedere publicatie.
 • Het model, noch de ouders of voogd hebben exclusiviteitsrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl, noch op de bewerkingen die op de foto’s wordt toegepast.
 • De opdrachtgever/klant heeft het recht om de werken te gebruiken en te reproduceren voor persoonlijke doeleinden. De totale factuurprijs omvat het recht van de opdrachtgever om de werken te gebruiken en te reproduceren voor persoonlijke doeleinden. Reproductie van enig werk voor persoonlijke doeleinden door de opdrachtgever is slechts toegestaan van artikel. Het gebruikersrecht is persoonlijk en mag in geen geval worden overgedragen, behoudens schriftelijke toestemming door de fotograaf.
 • Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, door de fotograaf schriftelijk bevestigd, vergoedt het honorarium van de fotograaf zijn tijd, ervaring, investeringen en afstand van reproductierechten in zijnen hoofde slechts voor de uitdrukkelijke schriftelijke overeengekomen exploitatiewijze, – vorm, – duur van een jaar. Bij ontstentenis van dergelijke bepaling in de overeenkomst heeft de fotograaf het recht zich te verzetten tegen gebruik van de foto’s tot schriftelijke overeenstemming omtrent deze punten. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van het foto- en beeldmateriaal door derden.
 • Het is voor beide partijen verboden de foto’s commercieel te exploiteren, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Ingeval de foto’s worden gemaakt voor commerciële doeleinden, zoals reclame folders, advertenties of andere vormen van publicatie, dan mogen de foto’s enkel worden gebruikt door de handelaar/rechtspersoon, voor de enkele doeleinden en binnen het territorium zoals omschreven in de overeenkomst, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming door de fotograaf.
 • De geleverde prestaties en producten mogen door de fotograaf gebruikt worden in portfolio, website, facebook en andere media waarmee zijn portfolio en reclame verspreid wordt. De wederpartij gaat hiermee uitdrukkelijk akkoord bij bestelling en de toestemming hiervoor wordt sowieso vermoed.
 • Het is voor beide partijen verboden de foto’s commercieel te exploiteren, tenzij met wederzijdse schriftelijke toestemming volgens een nieuw te maken overeenkomst.
 • Geen enkel gebruiksrecht wordt toegestaan zonder schriftelijke toelating op de factuur.

 

 • Aansprakelijkheid & klachten

  • De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld bij ongevallen of lichamelijke schade bij mens of dier veroorzaakt tijdens de fotosessie.
  • De fotograaf is niet verantwoordelijk voor schade aan of verlies van de voorwerpen tijdens, voor of na de opdracht.
  • De fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm en is niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant.
  • Wanneer de klant zelf met de digitale bestanden fotoproducten bestelt bij een fotoservice naar keuze, is de fotograaf niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen of kwaliteit van de afdruk.
  • De fotograaf is niet verantwoordelijk voor eventuele ontevredenheid van de klant. De geleverde prestaties zijn altijd een inspanningsverbintenis, maar geen resultaatverbintenis.
  • Bij overmacht die leiden tot gegevensverlies (defect aan geheugenkaart, fototoestel en/of materiaal of datacrash) kan de fotograaf op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.
  • Aangezien de reportage en foto’s voor u persoonlijk worden gemaakt, is teruggave van geld in geen enkel geval mogelijk. Bij ontevredenheid kan de fotograaf wel kijken wat hij kan doen voor de klant. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een herhaling van de reportage als dit nodig is.
  • Een klacht dient binnen 10 dagen na het ontvangen van de foto’s te zijn ingediend. Klachten na de termijn van 10 dagen worden in meer in behandeling genomen.

 

 • Privacy

  • De fotograaf zal informatie die inbreuk kan maken op de persoonlijke levenssfeer van de klant of van het model, daaronder begrepen persoonsgegevens niet verstrekken aan derden of dit openbaar maken tenzij het model hiervoor toestemming heeft gegeven.

 

 • Juridisch

  • Deze voorwaarde zijn onderworpen aan het Nederlands recht
  • In geval van betwisting zijn slechts de rechtbanken van het


error: Content is protected !!